من هیچ وقت نمی توانستم خواهر بزرگترت باشم.

درخواست حذف این مطلب
می دانی !? شاید اگر من به جای تو دختر اول میشدم و تو به جای من دختر آ ، همه چیز به این خوبی نبود... شاید من نمی توانستم مثل تو که برای من مادری کردی ، برای تو دلسوزی کنم ... یا شاید مثل تو توانایی داشتن چند سن و سال را به طور همزمان نداشتم و نمی توانستم در آن واحد کوچک و بزرگ بشوم و دختر بیست و دو ساله ی وجودم را فعال کنم و سر بچرخانم و برای خواهرهای دیگرم بیست و پنج ساله و سی و ساله شوم و یا حتی سروقت زنی مسن و پنجاه و سه ساله برای هم پا شدن با مادر بشوم... در کدام ع ، مثل تو اینطور از ته دل خندیده ام و باعث خنده ی بقیه شده ام ? خواهر به قربان خندیدنت ، همیشه بخند همیشه ❤ . + خدایا خانواده ی کوچک خواهرم را به برایش حفظ کن ... + روز تاریخ دقیق نیست